Το ΕΔΙΑΟ, τρία χρόνια μετά από την έναρξή του ως Εμβληματική Δράση και υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), ξεπερνά σήμερα το φράγμα των 5000 εξετάσεων για ογκογενετικές βλάβες (αιματολογικές κακοήθειες, συμπαγείς όγκοι, κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου) και ανοσογενετικούς δείκτες (Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία).