Συμμετέχοντες φορείς

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) – Συντονιστής Φορέας

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και συγκαταλέγεται μεταξύ των TOP-20 ερευνητικών φορέων της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INΕB – ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2012 με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της έρευνας αριστείας στο πεδίο των επιστημών ζώής και των εφαρμογών οι οποίες απαντούν στις ανάγκες των τελικών χρηστών. Η βιοϊατρική έρευνα στο ΙΝΕΒ – ΕΚΕΤΑ έχει ως βασικό αντικείμενο την κατανόηση της παθογένειας των νοσημάτων και την ανάπτυξη και επικύρωση καινοτόμων μεθοδολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών ιατρικού ενδιαφέροντος ώστε να προωθηθεί η μετάβαση από το εργαστήριο στην κλινική πράξη.

Κύρια πεδία ενδιαφέροντος του ΙΝΕΒ – ΕΚΕΤΑ είναι η μελέτη της παθοφυσιολογίας του καρκίνου και η αναγνώριση νέων προβλεπτικών βιοδεικτών και νέων θεραπευτικών στόχων, η μοριακή διαγνωστική στον καρκίνο, η ενοποίηση, ανάλυση και ερμηνεία ετερογενών βιοϊατρικών δεδομένων και, τέλος, η ανάπτυξη εφαρμογών για την προτυποποιημένη συλλογή κλινικοβιολογικών δεδομένων σε συνθήκες πραγματικής κλινικής πρακτικής (real world evidence).

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) εκίνησε τις ερευνητικές του δραστηριότητες το 2004. Η θεμελιώδης αρχή πάνω στην οποία δημιουργήθηκε το ΙΙΒΕΑΑ είναι ο συνδυασμός της βασικής με την κλινική έρευνα, εξυπηρετώντας την άμεση αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της βασικής βιολογικής έρευνας σε ιατρικές εφαρμογές, δηλαδή τη λεγομένη «μεταφραστική έρευνα».

Κύριος στόχος του ΙΙΒΕΑΑ είναι η επίτευξη Αριστείας στις Βιοϊατρικές Επιστήμες μέσω της απασχόλησης και συνεργασίας ερευνητών οι οποίοι διεξάγουν προηγμένη βασική και μεταφραστική έρευνα, καθώς και της εκπαίδευσης νέων επιστημόνων στους οποίους προσφέρονται όλες οι δυνατότητες που μπορεί να παρέχει ένα ιδιαίτερα δραστήριο επιστημονικό περιβάλλον. Το ΙΙΒΕΑΑ στεγάζει 50 ερευνητικές ομάδες που εστιάζουν τις δραστηριότητές τους στην κατανόηση των βασικών μηχανισμών και της παθοφυσιολογίας του ανοσοποιητικού συστήματος, του καρδιαγγειακού και νευρικού συστήματος καθώς επίσης των βλαστοκυττάρων, της ανάπτυξης, της γήρανσης και του καρκίνου.

Δημόκριτος

Ο Δημόκριτος ιδρύθηκε το 1961 ως Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας με περίπου 180 Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και περισσότερα από 500 άτομα ερευνητικό προσωπικό που απασχολείται σε έργα χρηματοδοτούμενα από κρατικά κονδύλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμούς και τη Βιομηχανία.

Στο Κέντρο λειτουργούν πέντε ανεξάρτητα Ινστιτούτα που επικεντρώνουν την έρευνά τους σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με το νέο Οργανισμό του Δημοκρίτου, η ερευνητική του δραστηριότητα υποστηρίζεται κεντρικά από τη Διεύθυνση Διοικητικού, τη Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών και Υποστήριξης της Έρευνας και τα Αυτοτελή Τμήματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η έδρα του βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης και αποτελείται από οκτώ Ερευνητικά Ινστιτούτα.

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του ΙΤΕ είναι οργανωμένο σε 10 Τμήματα. Διαρκής επιδίωξη του ΙΜΒΒ είναι η έρευνα αιχμής στις Επιστήμες της Ζωής και τη Βιοϊατρική. Το IMBB αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, με εξαιρετικά επιστημονικά επιτεύγματα, σύγχρονες υποδομές και ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών, καινοτόμων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το ΙΜΒΒ φιλοξενεί διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα και συμμετέχει σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του ΙΤΕ έχει μακρά ιστορία και διεθνώς αναγνωρισμένη παράδοση στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στην ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ-ΙΠ λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογίες αιχμής, τις σύγχρονες τάσεις, τις ερευνητικές και τεχνολογικές προκλήσεις διεθνώς, καθώς και τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα. Απαρτίζεται σήμερα από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα, ένα στην περιοχή των Ανθρωπιστικών Επιστημών και δύο στην περιοχή των Θετικών Επιστημών, και το “Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης” (ΕΚΤ). Αποστολή του ΕΙΕ είναι η διεξαγωγή έρευνας στους τομείς των ανθρωπιστικών, φυσικών και τεχνικών επιστημών.

To Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) δημιουργήθηκε το 2012 από τη συγχώνευση του Ινστιτούτου Βιολογικών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας και του Ινστιτούτου Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας. Το ΙΒΦΧΒ έχει στόχο την ανάπτυξη μιας σύγχρονης, διεπιστημονικής ερευνητικής προσέγγισης στους τομείς της υγείας, του φαρμάκου και της βιοτεχνολογίας. Φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πόλος καινοτομίας στη περιοχή της Χημικής Βιολογίας από το σχεδιασμό και σύνθεση βιοδραστικών ενώσεων-υποψηφίων φαρμάκων μέχρι και τις προκλινικές και κλινικές μελέτες, στοχεύοντας να επιλύσει θέματα αιχμής στις περιοχές της Υγείας, της Ανάπτυξης Φαρμάκων και νέων Βιοδεικτών. Επίσης δραστηριοποιείται στην έρευνα για την ανάπτυξη αντικαρκινικών φαρμάκων καθώς και στην έρευνα για προγνωστικoύς, διαγνωστικούς και προβλεπτικούς βιοδείκτες σε συνεργασία με κλινικές ομάδες στην Αθήνα, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» ιδρύθηκε το 1998 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το Κέντρο έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για τις πρωτοποριακές του έρευνες στην κατανόηση της μοριακής και κυτταρικής βάσης ασθενειών όπως τα αυτοάνοσα νοσήματα, ο καρκίνος, οι νευροεκφυλιστικές νόσοι, η οστεοπόρωση, η πνευμονική ίνωση κ.α., και στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την αντιμετώπισή τους. Το Κέντρο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τις έρευνές του στον τομέα της μεταφραστικής έρευνας και την ανακάλυψη σηματοδοτικών μονοπατιών, βιοδεικτών και στόχων, την προκλινική αξιολόγηση φαρμάκων σε ζωικά μοντέλα και την ανακάλυψη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Κατά την τελευταία δεκαετία το Φλέμιγκ έχει δημιουργήσει υποδομές τεχνολογιών αιχμής που παρέχουν υπηρεσίες στη βιοϊατρική έρευνα, τόσο εσωτερικά για το Κέντρο αλλά και εξωτερικά σε ερευνητές, φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες καθώς και σε νοσοκομεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτές περιλαμβάνουν την Μονάδα Πειραματόζωων και Φαινοτυπικού χαρακτηρισμού (επί του παρόντος η μεγαλύτερη μονάδα αυτού του είδους στην Ελλάδα), καθώς και τις Μονάδες Διαγένεσης και Κρυοσυντήρησης, Γονιδιωματικής, Πρωτεομικής, Κυτταρομετρίας Ροής, Βιοαπεικόνισης, Μικροτομογράφου Ακτινών Χ, Ενδοσκοπίας και Ιστοπαθολογίας.

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ)

Το Τμήμα Ιατρικής ανήκει στην Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ). Tο Δεκέμβριο του 1989 τo Τμήμα Ιατρικής του ΠΚ μεταφέρθηκε στις νεόδμητες εγκαταστάσεις του στην Πανεπιστημιούπολη των Βουτών. Παράλληλα προχώρησε ταχέως και η δόμηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.). Η χωροθέτηση αυτή του Τμήματος Ιατρικής και του ΠΑ.Γ.Ν.Η. διευκολύνει το κλινικό και διδακτικό έργο των μελών ΔΕΠ και την κλινική άσκηση των φοιτητών Ιατρικής.

Το τμήμα συνδυάζει την ύπαρξη άριστων ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με μακρά εμπειρία στους τομείς της γονιδιωματικής έρευνας, της βιοϊατρικής πληροφορικής, της γενετικής ιατρικής και της προηγμένης ιατρικής απεικόνισης. Στο τμήμα δραστηριοποιούνται δυναμικές πανεπιστημιακές κλινικές και άρτια ιατρικά εργαστήρια, δραστήρια στον τομέα των σύγχρονων κλινικών μελετών και των προηγμένων τεχνολογιών, με πνεύμα επιστημονικής συνεργασίας, με θετική προδιάθεση και αναπτυγμένη κουλτούρα στην καινοτομία, στην τεχνολογική ανάπτυξη, και γενικότερα στην κοινωνική προσφορά.

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» είναι το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη χώρα με αποκλειστικό προσανατολισμό τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές της Πληροφορικής. Διεξάγει υψηλής ποιότητας Έρευνα, αναπτύσσει Τεχνολογίες και συμβάλλει στην παραγωγή Καινοτομίας στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστικών Επιστημών.

Ένα ευρύ φάσμα τομέων ορίζει το πλαίσιο δράσης του: πληροφοριακά συστήματα μεγάλης κλίμακας, μεγάλα δεδομένα και αναλυτική δεδομένων, επεξεργασία φυσικής γλώσσας και εξόρυξη κειμένων, μεγάλα δίκτυα και βάσεις δεδομένων, τεχνολογίες φωνής, ενσωματωμένα συστήματα και πληροφοριακά συστήματα για τη βιομηχανία, αυτοματισμοί & ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση. Παράλληλα, το ΕΚ «Αθηνά» επενδύει στη διεπιστημονικότητα, καθώς ασχολείται και με προβλήματα που μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών της πληροφορικής σε άλλες επιστήμες, όπως η Ιατρική, η Βιολογία, η Φαρμακολογία, Γλωσσολογία, η Αρχαιολογία, το Περιβάλλον και το Διάστημα, αλλά και από κοινωνικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, αειφόρος ανάπτυξη, κοινωνικός αποκλεισμός, καθολική πρόσβαση στην πληροφορία κ.ά.

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), είναι ένα από τα παλαιότερα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας με καθοριστική συμβολή στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Το ΕΙΠ είναι κοινωφελούς χαρακτήρα ΝΠΙΔ που λειτουργεί βάσει Διεθνούς Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Ινστιτούτου Παστέρ Παρισίων, υπό την εποπτεία των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας και σε συμμόρφωση με την Ελληνική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων. Αποτελεί ενεργό μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ινστιτούτων Παστέρ, υπηρετώντας την επιστημονική αλληλεγγύη και την αμοιβαία αρωγή διαμέσου κοινών δράσεων.

Κύρια αποστολή του ΕΙΠ είναι: (i) η διεξαγωγή βασικής και μεταφραστικής βιοϊατρικής έρευνας με έμφαση στα λοιμώδη, αυτοάνοσα και νευροεκφυλιστικά νοσήματα, (ii) η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας διαμέσου διαπιστευμένων εθνικών εργαστηρίων αναφοράς λοιμωδών νοσημάτων, (iii) η έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση εμβολίων, βιολογικών και θεραπευτικών προϊόντων με προτεραιότητα την κάλυψη των εθνικών αναγκών, (iv) η παροχή διαγνωστικών και άλλων υπηρεσιών και (v) η εκπαίδευση επιστημόνων σε τομείς συναφείς με τις ερευνητικές του δραστηριότητες.

A΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το A΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής ανήκει στον Κλινικοεργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πέραν των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, εξυπηρετεί διαγνωστικά περισσότερα από 30 Νοσοκομεία του ΕΣΥ πανελλαδικώς. Επίσης, στα αρχεία του Εργαστηρίου φυλάσσονται 200.000 κύβοι παραφίνης με αντίστοιχες τεκμηριωμένες διαγνώσεις από το «Λαϊκό» Νοσοκομείο όπως και από τα αναφερθέντα νοσοκομεία της χώρας (μεγαλύτερη στην Ελλάδα συλλογή ιστών). Η πλειονότητα των περιπτώσεων αφορά σε ασθενείς με καρκίνο. Στις νεότερες διαγνωστικές διαδικασίες περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η ανάλυση βιοδεικτών που αποσκοπούν στη μοριακή στοχευμένη θεραπευτικήπροσέγγιση κακοήθων νοσημάτων. Η Μονάδα Μοριακής Διαγνωστικής του Εργαστηρίου λειτουργεί από το 2008 παρέχοντας υπηρεσίες για τη χορήγηση στοχευμένων θεραπειών έχοντας αναλύσει μέχρι σήμερα δείγματα για περίπου 15.000 ασθενείς με διάφορους συμπαγείς όγκους. Η Μονάδα διαθέτει σύγχρονες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να προσφέρει υπηρεσίες Εξατομικευμένης Θεραπείας / Ιατρικής Ακριβείας υψηλών προδιαγραφών, που πιστοποιούνται συνεχώς από Ευρωπαϊκούς φορείς εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1942 και είναι ένα από τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του είναι η μετάδοση στους φοιτητές των ηθικών αξιών, που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος-λειτουργήματος και η εξασφάλιση των επιστημονικών γνώσεων που θα τους επιτρέψουν να διαγιγνώσκουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα ιατρικά προβλήματα, τα οποία θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μετά την αποφοίτησή τους από το Τμήμα. Επιπλέον, τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος στελεχώνουν τα νοσοκομεία και τις λοιπές μονάδες Δημόσιας Υγείας, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό ένα σημαντικό κοινωνικό έργο.

Το Τμήμα, πρόσφατα, ίδρυσε το Κέντρο Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΕ.ΒΙ.Ε.Ε), με σκοπό την υποστήριξη και προαγωγή της βιοϊατρικής έρευνας και εκπαίδευσης, με χαρακτηριστικό τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Το ΚΕ.ΒΙ.Ε.Ε. περιλαμβάνει τρεις Ερευνητικές Μονάδες: τη Μονάδα Βασικής και Μεταφραστικής Έρευνας, τη Μονάδα Κλινικών Ερευνών και τη Μονάδα Ιατρικής Ακριβείας.

Αιματολογική Κλινική Νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου Θεσσαλονίκης

Η Αιματολογική Κλινική του Νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου διαθέτει  Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων (MMAK), Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας (μοναδική στη χώρα μας), Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Μοσχευμάτων (η πρώτη στο ΕΣΥ), Εξειδικευμένα Εργαστήρια (κυτταρομορφολογίας και κυτταρομετρίας ροής, κλασσικής και μοριακής κυτταρογενετικής, κυτταρικής και μοριακής βιολογίας, κυτταρικών καλλιεργειών, συλλογής, επεξεργασίας και κατάψυξης μοσχευμάτων) και δύο Μονάδες Βραχείας Νοσηλείας.

Η Κλινική ασχολείται σχεδόν με όλο το φάσμα της Αιματολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των κακοήθων αιματολογικών νοσημάτων. Εξειδίκευσή της είναι η διενέργεια μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων παντός τύπου και η γονιδιακή και κυτταρική θεραπεία. Παρουσιάζει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο, κυρίως στους τομείς της Γονιδιακής/Κυτταρικής Θεραπείας, των Μεταμοσχεύσεων και της Μικροαγγειοπαθητικής Αιμολυτικής Αναιμίας, της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας και των Λεμφωμάτων. Συνεργάζεται με δεκάδες ιδρύματα και κλινικές της αλλοδαπής και της ημεδαπής. Μεταξύ των επιτευγμάτων της, η διενέργεια αυτόλογων μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων σε προϊούσα μορφή σκλήρυνσης κατά πλάκας (για πρώτη φορά διεθνώς), η εφαρμογή γονιδιακής θεραπείας σε ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, κ.α.

Ερευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο, Α΄Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας (Α΄ΠΠΚ), Ιατρικής Σχολής, Εθνικού  και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Το Ερευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο ανήκει στον Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Σχολής και  αποτελεί μονάδα του Αιματολογικού Τμήματος της  Α’ ΠΠ Κλινικής του ΕΚΠΑ. Λειτουργεί από το 2004 στο κτίριο εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής, Μιχαλακοπούλου 176, Αθήνα και διευθύνεται από τoν Καθηγητή Αιματολογίας Παναγιώτη Παναγιωτίδη. Παραλαμβάνει δείγματα από 94  διαφορετικά Αιματολογικά Τμήματα/Ιδιώτες Γιατρούς,  από όλη την Ελλάδα. Εκτελούνται ειδικές μοριακές εξετάσεις (βιοδείκτες) σύμφωνα με τις Παγκόσμιες και Ελληνικές Οδηγίες για τα Αιματολογικά Νεοπλασματικά Νοσήματα. Χρησιμοποιούνται όλες οι ενδεδειγμένες τεχνικές και η τεχνολογία του Next Generation Sequencing (NGS). Το είδος των βιοδεικτών που εκτελούνται στο εργαστήριο καθώς  και άλλες  πληροφορίες αναφορικά με τη διακίνηση των δειγμάτων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών,  είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου  (www.hemalab176.gr).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (ΕΛΛΟΚ)

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ ιδρύθηκε το 2016 και είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των Συλλόγων Ασθενών με Καρκίνο, με μέλη 40 Συλλόγους Ασθενών απ’ όλη την Ελλάδα.  Τα μέλη της ΕΛΛΟΚ εκπροσωπούν τις περισσότερες περιοχές της χώρας και όλους τους καρκίνους, κοινούς και σπάνιους, καθώς και τον παιδιατρικό καρκίνο, παρέχοντας στο Δ.Σ. μια πλήρη εικόνα της ογκολογικής περίθαλψης στη χώρα. H Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ είναι εθελοντική οργάνωση, διοικούμενη από εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας, με πλειοψηφία ασθενών. Η αποστολή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου είναι η μείωση του βάρους του καρκίνου στον  ασθενή και την οικογένεια του, η βελτίωση των εκβάσεων και της ποιότητας της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας των ασθενών, μέσω της συνηγορίας για την βελτίωση της πολιτικής για τον καρκίνο και της ανάπτυξης της έρευνας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνένωση δυνάμεων των μελών, των εταίρων και όλων των εμπλεκομένων στον καρκίνο για την προάσπιση των ατομικών και συλλογικών  δικαιωμάτων των ασθενών και των φροντιστών τους, με στόχο την καθολική και απρόσκοπτη πρόσβαση στην άριστη, έγκαιρη και οικονομικά προσιτή ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα για όλους. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου εγκαινίασε τον Μάρτιο του 2019 την εθνική πλατφόρμα All.Can Greece (allcan.gr), μέλος της All.Can Intl με στόχο να αναδείξει τρόπους βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας της φροντίδας του καρκίνου εστιάζοντας στη βελτίωση των εκβάσεων των ασθενών. Το όραμα της All.Can είναι ένας κόσμος στον οποίο οι ασθενείς είναι πάντα στο επίκεντρο βιώσιμης ογκολογικής περίθαλψης