Συνεργασίες

Στα πλαίσια του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία, θα υπάρξει συστηματική συνεργασία με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) για την ανάπτυξη μηχανισμών διαλειτουργικότητας μεταξύ του Πληροφοριακού Συστήματος Παραγγελιοδοσίας (ΠΣΠ) το οποίο αναπτύσσεται στα πλαίσια του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία – και των πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ και συγκεκριμένα:
1. Τη διασύνδεση του ΠΣΠ με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ενιαίου Μητρώου Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ», ώστε να γνωρίζει το εργαστήριο ή η υπηρεσία που διενεργεί μια εξέταση αν αυτή θα καλυφθεί από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο.
2. Τη διασύνδεση του ΠΣΠ με την ηλεκτρονική υπηρεσία ταυτοποίησης χρηστών που έχει υλοποιηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) της ΗΔΙΚΑ, ώστε το ιατρικό προσωπικό να ταυτοποιείται με το ίδιο τρόπο στα δύο συστήματα.
3. Τη διασύνδεση με το σύστημα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ) που έχει υλοποιήσει η ΗΔΙΚΑ ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες του ΠΣΠ να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του ΑΗΦΥ.
Τα δεδομένα που προκύπτουν από τις γονιδιακές εξετάσεις που γίνονται στα πλαίσια του Δικτύου και οι σχετικές γνωματεύσεις θα είναι διαθέσιμα και θα αποτελούν μέρος του ΑΗΦΥ του πολίτη προς όφελος της ποιότητας παροχής υπηρεσιών από τους επαγγελματίες υγείας προς τον πολίτη.

Οι δράσεις συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων περιλαμβάνουν την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και πληροφοριών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και την ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού για μελέτες, διαλέξεις, εκπαίδευση, διδασκαλία και έρευνα γενικότερα.

Στα πλαίσια του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία, θα υπάρξει συστηματική συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) προκειμένου να επιτευχθεί:
1. Χρήση των Υπολογιστικών Δομών του ΕΔΥΤΕ για την εκτέλεση των Βιοπληροφορικών ροών εργασίας του ΕΔΙΑΟ.
2. Χρήση των Δομών Αποθήκευσης του ΕΔΥΤΕ για την αποθήκευση των αρχείων εκείνων τα οποία προκύπτουν από την εκτέλεση των Βιοπληροφορικών ροών εργασίας του ΕΔΙΑΟ.
3. Χρήση των Δομών Αποθήκευσης του ΕΔΥΤΕ για την εγκατάσταση και αποθήκευση των βιοπληροφορικών ροών εργασίας.

Το ΕΔΥΤΕ θα παρέχει στα Μέλη του ΕΔΙΑΟ ειδική δικτυακή υπηρεσία διασύνδεσης των Μονάδων Ιατρικής Ακριβείας η οποία θα υλοποιηθεί πάνω από το δίκτυο κορμού του ΕΔΥΤΕ, θα κάνει χρήση των υπαρχόντων αλλά και νέων υποδομών και θα εφαρμόσει όλες τις πρέπουσες τεχνολογίες και τεχνικές, ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια της υπηρεσίας όσον αφορά στη χωρητικότητα αλλά και στην ασφάλεια των επικοινωνιών.

Ειδικότερα στο θέμα της ασφάλειας, το ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με το ΕΔΙΑΟ θα καθορίσει όλες τις τεχνικές παραμέτρους (προστασία πρόσβασης, διευθυνσιοδότηση κ.τ.λ.) ώστε να προστατευτεί η ακεραιότητα των δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι πρόσβαση στο δίκτυο θα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό φορείς και οι χρήστες του.