Υποδομή Πληροφορικής

Στόχος

Στόχος της e-υποδομής είναι η παροχή εργαλείων συλλογής, διαχείρισης και ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων που θα υποστηρίξουν (α) την κλιμάκωση του αριθμού διαγνωστικών αναλύσεων που μπορούν να παρέχονται για ιατρικές εφαρμογές, αλλά και τις πιλοτικές μελέτες σχετικά με την έρευνα στον τομέα της ιατρικής ακριβείας και (β) την παροχή υπηρεσιών για την ανάλυση πειραμάτων μεγάλης κλίμακας και τη χρήση τους σε δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων με σκοπό τις εξατομικευμένες προβλέψεις για τη διάγνωση, πρόγνωση και απόκριση σε διάφορες θεραπείες.

Κύριες δραστηριότητες

Η e-υποδομή θα προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης, εναρμόνισης, διαμόρφωσης και εμπλουτισμού των βιοϊατρικών δεδομένων που θα παράγονται από τις τέσσερις Μονάδες Ιατρικής Ακριβείας (ΜΙΑ) και θα υποστηρίζει τους δύο βασικούς τύπους ροών εργασίας Ιατρικής Ακριβείας (ΙΑ): διαγνωστικές ροές εργασίας και ροές εργασίας ανακάλυψης γνώσης.