Ένταξη νέων μελών

Ερευνητικά Ινστιτούτα και άλλοι ακαδημαϊκοί φορείς, όπως επίσης και φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, μπορεί να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΕΔΙΑO.

Η αίτηση υποβάλλεται στην Επιστημονική Επιτροπή (coordinator@oncopmnet.gr),  η οποία αξιολογεί την κάθε υποψηφιότητα με βάση τα εξής κριτήρια:

 • συναφής δραστηριότητα με το αντικείμενο του ΕΔΙΑO
 • διαθέσιμες υποδομές
 • κατάλληλα εκπαιδευμένο, έμπειρο προσωπικό
 • προτυποποίηση διαδικασιών
 • γενικότερη επιχειρησιακή ετοιμότητα
 • αντικείμενο και ρόλος φορέα μέσα στο ΕΔΙΑO

Η Επιστημονική Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης την οποία υποβάλει στην Επιβλέπουσα Αρχή για λήψη της οριστικής απόφασης.

Τα μέλη του ΕΔΙΑ:

 • έχουν πλήρη δικαιώματα πρόσβασης στα εργαλεία και τις υποδομές του Δικτύου
 • έχουν δυνατότητα υποβολής ερευνητικών προτάσεων στην Επιστημονική Επιτροπή

Τα μέλη του ΕΔΙΑO δεσμεύονται:

 • να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και τις βασικές αρχές δεοντολογίας του ΕΔΙΑO
 • να υιοθετούν τις προτυποποιημένες διαδικασίες του Δικτύου σε κάθε δραστηριοτήτα (ερευνητική και διαγνωστική)
 • να απαντούν γραπτώς σε εύλογο χρονικό διάστημα σε όλα τα ερωτήματα της Επιστημονικής και της Τεχνικής Επιτροπής – τυχόν άρνηση ή παράλειψη επιφέρει αναστολή της ιδιότητας του μέλους με επακόλουθη διακοπή της πρόσβασης.