ΜΙΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Στόχος

Στόχος της ΜΙΑ Κεντρικής Μακεδονίας είναι η κατανόηση της παθογένειας του καρκίνου και η ανάπτυξη και επικύρωση καινοτόμων μεθοδολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών ιατρικού ενδιαφέροντος που θα προωθήσει τη μετάβαση από το εργαστήριο στην κλινική πράξη (‘from bench to bedside’), σε συμφωνία με τις αρχές της Ιατρικής Ακριβείας, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος και να περιοριστούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες αλλά και το περιττό κόστος.

Κύρια πεδία ενδιαφέροντος:

  • βελτιωμένη πρόληψη, διάγνωση και διαστρωμάτωση κινδύνου στον καρκίνο,
  • ενοποίηση, ανάλυση και ερμηνεία βιοϊατρικών δεδομένων ποικίλων ειδών,
  • ανάπτυξη εφαρμογών για την προτυποποιημένη συλλογή δεδομένων από συνθήκες πραγματικής κλινικής πρακτικής (real world evidence) για ασθενείς με μη μεταδιδόμενα νοσήματα (non-communicable diseases, NCD),
  • μελέτη της παθοφυσιολογίας του καρκίνου και αναγνώριση νέων προβλεπτικών βιοδεικτών και νέων θεραπευτικών στόχων.

Κύριες δραστηριότητες έρευνας & ανάπτυξης

Στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας, η Μονάδα Ιατρικής Ακριβείας Κεντρικής Μακεδονίας (ΜΙΑΚΕΜ) στο ΙΝΕΒ‑ΕΚΕΤΑ θα εκπονήσει τις εξής δραστηριότητες:

  • παροχή εξειδικευμένων διαγνωστικών υπηρεσιών που βασίζονται σε τεχνολογίες ανασυνδυασμένου DNA, ιδίως όσον αφορά σε -ομικές προσεγγίσεις.
  • ανάδειξη νέων βιοδεικτών μέσω συνδυαστικής προσέγγισης βασισμένης στην ενοποίηση νέων βιομοριακών δεδομένων με δεδομένα πραγματικής κλινικής πρακτικής (real world evidence, RWE).