Κανονισμός ερευνητικών μελετών

Ερευνητές τόσο από τα μέλη του ΕΔΙΑ όσο και από άλλους φορείς είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν ερευνητικές προτάσεις στην  Επιστημονική Επιτροπή.

Κάθε πρόταση, μαζί με βιογραφικό επιστημονικού υπευθύνου και περιγραφή του φορέα θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο coordinator@oncopmnet.gr και θα περιλαμβάνει τα εξής:

  • συνοπτική περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας: σκεπτικό της πρότασης, στόχοι, στρατηγική υλοποίησης
  • προϋπολογισμός με επιμερισμό ανά κατηγορία δαπανών
  • σύντομη παρουσίαση μελών της ερευνητικής ομάδας.

Η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογεί τις προτάσεις ως προς το επιστημονικό περιεχόμενο, την επάρκεια και ετοιμότητα της ερευνητικής ομάδας, την καταλληλότητα του προϋπολογισμού και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε δημοσιεύσεις. Η έγκριση της έρευνας είναι απαραίτητη πριν από την έναρξη οποιασδήποτε ερευνητικής πρωτοβουλίας.

Η Επιστημονική Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται για την πρόθεση παρουσίασης έργου (δημοσίευση και/ή επιστημονική εργασία/ανακοίνωση οποιουδήποτε είδους), που παράχθηκε στο πλαίσιο του Δικτύου.

Σχετικά έγγραφα